I believe these tour bus photos were taken in San Luis Obispo but I don't actually remember. --- dk

doug.tourb.sanl.obis